logo NCGeo

Register op landmeetkundige en aanverwante literatuur in Nederland 1971-1980. Deel 1

GS 26, H.L. Rogge, Register op landmeetkundige en aanverwante literatuur in Nederland 1971-1980. Deel 1

H.L. Rogge

Nederlandse Commissie voor Geodesie 26, Delft, 1984. 218 pagina's.
ISBN-13: 978 90 6132 231 3. ISBN-10: 90 6132 231 6.


Verantwoording

In 1975 publiceerde de Rijkscommissie voor Geodesie een 'Register op landmeetkundige literatuur in Nederland, 1961-1970'. Dat Register was door mij in de voorgaande jaren samengesteld. In de Inleiding tot het Register schreef ik het te betreuren dat kartografische en hydrografische publikaties in mijn overzicht ontbraken. Ook zei ik het jammer t e vinden dat bepaalde, weliswaar reeds afgesloten, maar toch nog waardevolle, landmeetkundige publikaties er evenmin in waren opgenomen. Ik noemde het z.g. Indisch Tijdschrift (Ti jdschrift voor het Kadaster in Nederlandsch-Indië, later: Algemeen Nederlandsch-Indisch Tijdschrift voor Landmeetkunde en Kadaaster), en het 'Orgaan' van de Vereeniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster (VTAK). Ik had, bij het Indisch Tijdschrift, ook nog het Huishoudelijk Orgaan van de Vereeniging van Landmeters van het Kadaster in Nederlandsch-Indië kunnen noemen.

Ik schreef toen (blz. 8), dat ik mij voorstelde nog één Register toe te voegen aan de twee die ik met het vorige voltooide (t.w. het bovengenoemde, en een eerder verschenen Register, omvattende de jaren 1935-1960). Daarin konden dan de artikelen uit de zoëven genoemde tijdschriften alsnog vermeld worden, alsmede die uit Nederlandse Kartografische en Hydrografische periodieken. Ik noemde ook nog eventuele (Nederlandstalig) Belgische publikaties (de meeste Belgische publikaties op ons vakgebied zijn in het Frans geschreven).Vandaar dat in de titel van het nieuwe Register, na de term "landmeetkundige", de woorden "en aanverwante" werden opgenomen.

Dat nieuwe Register ligt thans voor U. Ik heb mijn voornemens niet geheel ten uitvoer kunnen brengen. Belgische nederlandstalige landmeetkundige publikaties heb ik achteraf toch maar niet opgenomen. Het Register moest niet t té uitgebreid worden. Wellicht kunnen ze later nog eens afzonderlijk in een apart Register worden verwerkt. Verder ben ik, bij nader inzien, afgestapt van mijn voornemen de bovenbedoelde Indische publikaties op te nemen. In de eerste plaats zou het Register dan nòg omvangrijker zijn geworden dan het nu al is . In de tweede plaats staan de daarin behandelde onderwerpen thans meestal zò ver van ons af, dat de daaraan gewijde publikaties nu gevoeglijk als behorend tot een "voltooid verleden tijdvak" mogen worden beschouwd. En in de derde plaats bestaat er op het Indisch Tijdschrift (en het bijbehorend Huishoudelijk Orgaan) een uitstekende Klapper, samengesteld door (wijlen) Mr. Ir. C.G. van Huls, daarin bijgestaan door zijn vrouw, Mevrouw P. van Huls-van den Dool. Die "Klapper" werd eerst afzonderlijk uitgegeven (in 1939), en later nog eens, maar nu aangevuld en verbeterd, als onderdeel van het Jaarboekje voor de Ambtenaren van het Kadaster in Nederlandsch-Indië (1940). Van dat "Jaarboekje" verschenen uitgaven in 1939, 1940, en 1941. Van het "Tijdschrift" zag het laatste nummer het licht in 1941 (in 1942 brak de Oorlog in de Pacific uit, waarin ook Nederlandsch-Indië werd betrokken).

Het "Orgaan" van de VTAK heb ik wèl opgenomen. Weliswaar zijn de daarin behandelde onderwerpen eveneens vaak "voltooid verleden tijd" geworden, maar dit "Orgaan" kan als voorloper van "Geodesia" worden beschouwd (beter misschien: "Geodesia" als voortzetting van het "Orgaan"; zie het artikel van P.S. Teeling in het "Orgaan" van juli 1959, 17e jaargang, No. 4, blz. 134-148). Daardoor staat de stof die in het "Orgaan" werd geboden ook minder ver van ons af, dan die welke in het Indisch Tijdschrift werd behandeld.

Ik heb nòg een tijdschrift opgenomen. Een publikatie die veelbelovend begon, maar helaas reeds na zes nummers moest worden gestaakt. Ik bedoel "Mondiaal" (tweemaandelijks tijdschrift voor de "wereldverkennende mens", zoals de uitgever het noemde). Een uitgave van Wolters-Noordhoff. Het bevatte verschillende interessante bijdragen op ons vakgebied. Bijv. over Kartografie, of over Remote
Sensing. Maar, zoals gezegd, "Mondiaal" is in zijn aanloopperiode blijven steken. Het eerste nummer verscheen in het voorjaar van 1970, het laatste in september 1971. Toch leek het mij de moeite waard de inhoud ervan in mijn Register t e verwerken.

Ook het "ITC-Journal" heb ik opgenomen. Het is het enige "fotogrammetrische" periodiek in ons land, a l kan men het bezwaarlijk een puur fotogrammetrisch tijdschrift noemen, en al bevat het vrijwel uitsluitend artikelen in het Engels (en een enkel in het Frans).

"Photogrammetria" werd niet opgenomen. Het is geen Nederlands tijdschrift, al wordt het in Nederland gepubliceerd (door Elsevier) , en al dankt het zijn bestaan aan een Nederlands initiatief (van Prof. Schermerhorn). Maar als Orgaan van de ISPRS is het een internationale publikatie. Trouwens, "Photogrammetria" van 1938 tot 1983 zou het Register onaardvaardbaar hebben doen uitdijen. Helaas bestaat er geen Register of Klapper op dit tijdschrift . Wel bevat ieder "Volume"
een "Index".

Het "ITC-Journal" werd verwerkt van het eerste nummer (1973-1) tot en met nummer IV van de Jaargang 1981. Dat is nl. het laatste nummer dat nog volgens de oorspronkelijke opzet, in het oorspronkelijke formaat (15,0 x 22,5 cm), en in de oorspronkelijke omvang (ongeveer 165 blz. per nummer) werd gepubliceerd. In 1982, onder een nieuwe redactie, en in een nieuwe opzet, verscheen het "Journal" in een ander formaat (A 4), en in een iet s kleinere omvang (ongeveer 120 blz. per nummer, in twee kolommen gedrukt).

Ik heb het tevens verantwoord geacht ook de z.g. "Bulletins" van FTG en ISP op te nemen. Weliswaar zijn die, uiteraard, óók internationaal georiënteerd, maar de inhoud ervan leek mij van voldoende belang, ook voor Nederlandse landmeters en fotogrammeters, om deze in het Register te verwerken. Bovendien zijn deze publikaties niet zo omvangrijk.

Een dergelijk "Bulletin" van de ICA bestond tot nu toe niet. Bij de ICA spreekt men trouwens niet van "Bulletin" maar van "Newsletter". De eerste "ICA-Newsletter" verscheen in juni 1983. Daarvòòr werden de ICA-berichten in de "IGU-Newsletter" (later ook "IGU-Bulletin" genoemd) gepubliceerd. De eerste in No. 2 van Vol. XVI van deze "Newsletter", de laatste als apart onderdeel van "IGU-Bulletin", Vol. XXXIII, No. 1-2. Ik heb besloten, in overleg met Prof. Ormeling, ook de inhoud van deze ICA-berichten in mijn Register t e verwerken.

En verder heb ik natuurlijk alle daarvoor in aanmerking komende Nederlandse publikaties verwerkt. In het geheel werd de inhoud van één-en-twintig tijdschriften, enz. opgenomen.

Het Register valt in twee delen uiteen. Het eerste deel bevat Klappers op elk der bovengenoemde publikaties afzonderlijk, alfabetisch gerangschikt op auteurs. Het tweede deel bevat een alfabetische lijst van trefwoorden (of onderwerpen), bij de Nederlandstalige publikaties, en titels (of accentwoorden) bij de Engels- en Franstalige. Deze verwijzen naar de artikelen voorkomend in alle eenentwintig hierboven genoemde publikaties tezamen. Die zijn daartoe met een letterafkorting aangeduid (bijv. "HN" voor "Hydrographic Newsletter"). En verder wordt natuurlijk verwezen naar jaar of jaargang, en bladzijden (eerste en laatste) onder vermelding van auteur of auteurs.

De Gebruiksaanwijzing geeft precies aan hoe men het artikel (of de artikelen) van een bepaald auteur, of een artikel (of de artikelen) over een bepaald onderwerp (of met een bepaalde titel) kan vinden.

H.L. Rogge


Inhoudsopgave

 • Verantwoording v
 • Gebruiksaanwijzing viii
 • Overzicht van alle in het Register verwerkte tijdschrift-jaargangen (of andere publicaties) ix
 • Lijst van afkortingen xxiv
 • FB 1
 • GD 9
 • HK 41
 • HN 45
 • IB 51
 • IN 53
 • ITC 61
 • KB 93
 • KT/TK 101
 • KT 115
 • LGR ( bij RCG) -----
 • LS 133
 • MD 137
 • MFG (bij RCG) -----
 • NGT 141
 • NGT/GD 167
 • OT 173
 • PTG (bij RCG) -----
 • RB 203
 • RCG (met LGR, MFG, PTG, en SVI) 207
 • SVI (bij RCG) -----
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com