logo NCGeo

Register op landmeetkundige literatuur in Nederland, 1961 - 1970

GS 19, H.L. Rogge, Register op landmeetkundige literatuur in Nederland, 1961 - 1970

H.L. Rogge

Nederlandse Commissie voor Geodesie 19, Delft, 1975. 322 pagina's.
ISBN-13: 978 90 6132 026 5. ISBN-10: 90 6132 026 7.


Inleiding

Ruim tien jaar geleden stelde ik een "Register op het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde, en aanverwante periodieken", samen over de jaren 1935 - 1960. De "ingang" op dat Register waren: schrijversnamen en trefwoorden. Die stonden, door elkaar, in één doorlopende, alfabetisch
gerangschikte lijst, volgens het z.g. "dictionary-catalogue system" ("kruis-catalogus-stelsel").

Volgens hetzelfde beginsel stelde ik thans een vervolg op bovenbedoeld Register samen, dat de jaren 1961 - 1970 omspant. Maar in sommige gevallen is het bestreken tijdvak langer. D.w.z. het begint al vóór 1961. Ook heb ik het "Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde" niet meer speciaal in de titel vermeld. Want in 1959 begon een ander belangrijk landmeetkundig tijdschrift in Nederland te verschijnen, naast "K. en L.". Ik bedoel het maandblad "Geodesia", orgaan van de Stichting "Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde" (N.G.L.). Ook de inhoud van dat blad is in het huidige register verwerkt. Daarvan heb ik, uiteraard zou ik zeggen, ook de Ie en 2e jaargang (1959 en 1960), "meegenomen".

Bovendien bedacht ik dat er, behalve de twee eerder genoemde, nog meer landmeetkundige publikaties in Nederland bestaan, die evenmin ooit in een "Klapper" werden opgenomen. Ik doel op de publikaties van de Rijkscomissie voor Geodesie, de Lustrumboeken van het Landmeetkundig Gezelschap "Snellius", de publikaties van het Laboratorium voor Geodesie van de Technische Hogeschool te Delft, en die van het Laboratorium voor Geodetische Rekentechniek, eveneens van de T.H. aldaar. Ook deze heb ik in het nieuwe Register verwerkt. En ik heb daarbij, net als bij "Geodesia", evenmin de "benedengrens" 1961 aangehouden, maar ben "bij het begin begonnen".

Tevens zijn in het nieuwe Register, evenals in het vorige, nog opgenomen:

 • Het Orgaan van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde,
 • Het Huishoudelijk Orgaan van de Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch Ingenieurs, en
 • De "Ruilverkavelingsbode".

De drie laatstgenoemde periodieken weer van 1961 - 1970.

In overleg met de Onderafdeling der Geodesie van de T.H. te Delft, zijn tenslotte ook nog de "Scripties" (voor het behalen van het diploma van Geodetisch-ingenieur), in het Register vermeld.

Samenvattend kan ik dus zeggen dat de volgende tien "bronnen" in het Register zijn verwerkt:

 • Het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (1961 - 1970), aangeduid met: KL,
 • Het Orgaan van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde (1961 - 1970), aangeduid met: OK.
 • Het Huishoudelijke Orgaan van de Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch-ingenieurs (1961 - 1970), aangeduid met: HC.
 • Het Maandblad "Geodesia" (l 959 - 1970), aangeduid met: GD.
 • De "Ruilverkavelingsbode" (1961 - 1970), aangeduid met: RB.
 • De Lustrumboeken van het Landmeetkundig Gezelschap "Snellius" (1940 - 1970), aangeduid met: Sn.
 • De Publikaties van het Laboratorium voor Geodesie ( - 1970), aangeduid met: LG.
 • De Publikaties van het Laboratorium voor Geodetische Rekentechniek ( - 1970), aangeduid met: LGR.
 • De Publikaties van de Rijkscommissie voor Geodesie ( - 1970), aangeduid met: RC.
 • De Ingenieursscripties van de Onderafdeling der Geodesie van de Technische Hogeschool te Delft, (1949 - 1970), aangeduid met: Scr.

Ik geloof dat ik hiermee een redelijk groot deel van de Nederlandse (periodieke) landmeetkundige literatuur heb "ontsloten". Toch ben ik nog niet geheel tevreden. Zo ontbreken cartografische publikaties geheel, terwijl het mij ook niet onjuist voorkwam dat de weliswaar reeds afgesloten, maar toch waardevolle historische publikaties, als het "Indisch Tijdschrift", en het "Orgaan van de Vereniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster" (O.T.A.K.), alsnog in een Klapper verwerkt werden.

Welnu, ik stel mij voor nog één Register toe te voegen aan de twee die ik met het huidige voltooide. En wel een Register over het tijdvak 1971 - 1980. Daarin kan dan m.i. de inhoud der zoëven genoemde publikaties alsnog een plaats vinden. Met de cartografische. En wellicht ook fotogrammetrische, al bestaat er geen echt fotogrammetrisch tijdschrift in Nederland. "Photogrammetria" is internationaal, al wordt het in Nederland uitgegeven (door "Elsevier"). Het bijblad "Fotogrammetrie" (van K. en L.) was maar een heel kort leven beschoren (NOS. 1 - 5, febr. 1937 - okt. 1939). Het is verwerkt in het vorige Register. Wel komen nog hydrografische in aanmerking.

Tenslotte denk ik nog aan eventuele Nederlandstalige Belgische publikaties. Er bestaat, merkwaardigerwijze, geen Belgisch landmeetkundig tijdschrift. Wel een fotogrammetrisch. In dit opzicht is de situatie in België tegengesteld aan die in Nederland. Maar dat Belgische fotogrammetrisch tijdschrift wordt vrijwel geheel in het Frans geschreven. Het draagt trouwens een Franse benaming ("Bulletin trimestriel de la Société belge de Photogramétrie"). Maar wat niet is, kan nog komen: het is nog geen 1980!

In het nieuwe Register (1971 - 1980) zal "K. en L." niet meer voorkomen. Dit Tijdschrift voltooide in 1970 zijn 86e Jaargang, en hield tegelijk op te verschijnen. Dit hing samen met het verdwijnen, eind 1970, van zijn uitgeefster: De Nederlandse Landmeetkundige Federatie (N.L.F.). Deze werd toen opgeheven, en opgevolgd door een nieuwe landmeetkundige vereniging in ons land: de "Nederlandse Vereniging voor Geodesie" (N.V.G.). Deze ging tevens, net als de N.L.F. gedaan had, een (nieuw) landmeetkundig (maand)- blad uitgeven: het "Nederlands Geodetisch "tijdschrift" (N.G.T.). Dat zal dus in het nieuwe Register de plaats van K. en L. gaan innemen.

Een poging mijnerzijds om er door enquêteren achter te komen, of er wellicht elders in ons land nog andere, mij onbekende, landmeetkundige publikaties zijn verschenen (of misschien nog verschijnen, faalde. Van de 26 brieven die ik op 6 november 1972 in dit verband aan verschillende instanties op landmeetkundig gebied in Nederland richtte, bleven er 19 onbeantwoord. Van de zeven die wel antwoordden, waren de meeste ook nog negatief. Alleen Mej. C.A.C. Best, van het C.T.O. te Apeldoorn, verraste mij met een volledige lijst van publikaties geschreven door leraren van dat opleidingsinstituut. Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt. Zij zijn alle in het Register vermeld.
Ik vlei mij dus met de verwachting dat de eventueel door bovenbeschreven oorzaak overblijvende lacunes in mijn overzicht, niet hinderlijk zullen blijken te zijn.

Enschede, 1 juli 1975
H.L. Rogge


Inhoudsopgave

Ten Geleide, door Prof.Ir. G.J. Bruins  5
Inleiding  7
Gebruiksaanwijzing  10
Tabellen  13
1. Alfabetisch Register  21

 1. 21
 2. 33
 3. 50
 4. 58
 5. 64
 6. 73
 7. 80
 8. 93
 9. 105
 10. 113
 11. 116
 12. 136
 13. 150
 14. 162
 15. 177
 16. 183
 17. 191
 18. 192
 19. 208
 20. 224
 21. 231
 22. 233
 23. 248
 24. --
 25. 259
 26. 259

2. Scripties  263
3. Boekbeoordelingen  285
4. Boekbeoordelaars  305
5. Afkortingen  313
6. Addenda  324

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com