logo NCGeo

Jaarverslag 2013 Nederlandse Commissie voor Geodesie

JaarverslagNCG2013

Amersfoort, 2014

Missie van de NCG

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij. De NCG is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Commissie kende in het verslagjaar zes subcommissies, die elk werkzaam zijn op een van haar wetenschappelijke deelterreinen. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten en de werkzaamheden van de Commissie en haar subcommissies in het jaar 2013.

Voorwoord

Voor u ligt het laatste jaarverslag van de Nederlandse Commissie voor Geodesie, als onderdeel van de KNAW. Nadat hier enige jaren geleden al toe was besloten, is met de jaarwisseling 2013-2014 definitief en einde gekomen aan de relatie tussen de NCG en KNAW, zoals die sinds 1990 heeft bestaan. De leden van de NCG vinden haar rol in het Nederlandse veld van Geo-informatie en Geodesie echter van dusdanig belang, dat besloten is om de activiteiten voort te zetten in de vorm van een nieuwe Stichting met de naam "Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie" (het NCG). Deze Stichting is in het verslagjaar opgericht en neemt per 01-01-2014 de taken van NCG-KNAW over.
Naast de voorbereiding van deze doorstart en de vele lopende zaken in het verslagjaar waren er twee activiteiten die hier genoemd dienen te worden. De eerste betreft de betrokkenheid van de NCG bij de totstandkoming van de beleidsvisie GeoSamen, de opvolger van "Gideon". Waar "Gideon" nog een nota was van alleen de overheid, is deze opvolger een gezamenlijke visie van de partijen in de zogenaamde "Gouden Driehoek", te weten de combinatie van overheid, private sector en wetenschap. De NCG vertegenwoordigt hier de wetenschap.
De tweede belangrijke activiteit was de opstart van het STW onderzoekprogramma "Maps4Society". Dit programma is een gezamenlijk initiatief van publieke en private partijen en wetenschap op het gebied van geo-informatie en aardobservatie (GI&AO). Het programma wordt voor 50% gefinancierd door partijen uit het veld en voor de andere 50% door STW. Ook bij dit initiatief vertegenwoordigde de NCG de wetenschap.
Door deze activiteiten en de overige in dit verslag genoemde lopende zaken, heeft de NCG een steeds belangrijkere positie in het maatschappelijke GI&AO veld ingenomen tussen de andere partijen. Het is met name deze ontwikkeling die heeft geleid tot de doorstart ven "de" NCG in de vorm van "het" NCG.
Nu dit punt bereikt is, is het tijd voor een wisseling van de wacht. Ik treed per 01-01-2014 terug als voorzitter en ook na bijna 30 jaar als lid van de NCG. Daarom neem ik van deze gelegenheid gebruik om de vele mensen met wie ik in deze jaren heb samengewerkt te bedanken voor hun vriendschap, collegialiteit en inzet. Van de velen die dit betreft wil ik er twee met name noemen. Frans Schröder gaat nu na vele jaren het secretarisschap van de NCG te hebben vervuld met pensioen. Zijn rol is van groot belang geweest voor de ondersteuning en uitvoering van de taken van de NCG. Jaap Besemer is lange tijd lid geweest van de NCG en ook van het dagelijks bestuur. De laatste jaren hebben Jaap en ik als vicevoorzitter en voorzitter veel in tandem opgetrokken bij het vinden en vormgeven van de NCG in haar nieuwe stijl en bij het versterken van haar maatschappelijke rol.
Ik wens het NCG alle sterkte en succes toe, en ga er vanuit dat er nog lange tijd een goede rol te vervullen is in dit zich snel ontwikkelende veld.

Prof.dr.ir Martien Molenaar,
Scheidend voorzitter NCG

Inhoudsopgave

Missie van de NCG 02

Voorwoord 03

Inhoudsopgave 04

Inleiding 05

1. Vanuit de NCG 07
1.1 De Commissie 07
1.2 Advies en Onderzoek 08
1.3 Publicaties 09
1.4 Activiteiten voor oprichten stichting NCG 09

2. Vanuit de Subcommissies 11
2.1 Subcommissie Geodetische infrastructuur en referentiesystemen 11
2.2 Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 12
2.3 Subcommissie Mariene Geodesie 12
2.4 Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur 14
2.5 Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens 14
2.6 Subcommissie Geovisualisatie 15

3. Internationale betrekkingen 17

4. Samenstelling Commissie en Subcommissies 21
4.1 Commissie 21
4.2 Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 22
4.3 Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen 22
4.4 Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur 22
4.5 Subcommissie Mariene Geodesie 23
4.6 Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens 23
4.7 Subcommissie Geovisualisatie 23

5. Financiën 2013 24

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com