logo NCGeo

NLGGEO2004, geoïdemodel van NederlandGPS-kernnetNet 5e NauwkeurigheidswaterpassingAntenne AGRS.NL in WesterborkPeilmerk van het NAP


Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen

 

 

Functie Subcommissie

In deze notitie worden de plaats en de functie van de Subcommissie aangegeven in de context van de organisatorische situatie in Nederland.

Missie

De Subcommissie vormt het centrum van beleidscoördinatie en besluitvormingsvoorbereiding ten aanzien van de geodetische (basis)infrastructuur van Nederland, in internationaal verband en op wetenschappelijke basis. Onder Nederland wordt hier ook begrepen het Nederlandse deel van het continentaal plat. De geodetische infrastructuur bestaat uit de Nederlandse realisatie van de globale (wereld) en Europese geodetische referentiesystemen en dient als referentie voor alle praktische en commerciële toepassingen en voor wetenschappelijk gebruik.

Functie en overheidstaak

In tegenstelling tot de buurlanden kent Nederland geen overheidsinstituut voor deze functie, zoals Duitsland het BKG, België het INGB, Frankrijk het IGNdF en Groot-Brittannië de Ordnance Survey. In Nederland wordt samengewerkt tussen drie partijen, namelijk de TU Delft (geodetische secties van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaartechniek) en afdelingen van het Kadaster en van Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT (hierna te noemen: RWS AGI). De Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen van de Nederlandse Commissie voor Geodesie dient hiervoor als platform. Door de inbedding in de NCG wordt gezorgd voor afstemming met andere geodetische domeinen, zoals de monitoring van bodembeweging en zeespiegelvariatie en de geodetische referentie op de Noordzee.

Redenen om deze taak als overheidstaak te zien zijn:
 

- het betreft de inrichting (niet de exploitatie) van basisinfrastructuur, binnen Nederland en de relatie met internationale en aangrenzende buitenlandse systemen;
- er is een regelgeving- en toezichtfunctie mee gemoeid t.a.v. commerciële exploitanten, namelijk de certificering van aanbieders van GPS-netwerken;
- in alle buurlanden wordt het beheer van de geodetische infrastructuur behartigd door overheidsinstanties, tot en met de eerste verdichting van de ETRS-realisatie in real-time dienstverlening (in Duitsland: SAPOS, in België: FLEPOS);
- in Nederland is, ondanks de daartoe gegeven ruimte, sinds 1998 geen commerciële markt ontstaan voor het eerste verdichtingniveau op landelijke schaal.

De geodetische basisinfrastructuur en het werkveld van de Subcommissie

De basisinfrastructuur bestaat uit de volgende onderdelen:
 

- het AGRS, als primaire realisatie van ETRS89 in Nederland;
- de traditionele referentiestelsels RD en NAP. Wat betreft RD gaat het hier om de eerste verdichting, d.w.z. het GPS-kernnet en gecertificeerde referentiestations; wat betreft NAP om de ondergrondse merken en de 2e-orde waterpasnetwerken (waarin ook de GPS-kernnetpunten zijn opgenomen).
- de driedimensionale referentiesystemen ETRS89 en ITRS;
- de geoïde van Nederland en omgeving;
- het zwaartekrachtnetwerk;
- de aansluiting van Nederland aan het IGS (door station IGS Westerbork) en aan het EPN (European Permanent Network).

Het werkveld van de subcommissie bestaat uit:
 

- de coördinatie van de besluitvorming t.a.v. definiëring van de referentiesystemen en de openbare beschikbaarstelling daarvan door het Kadaster en RWS AGI (ETRS89, RD en NAP en de geoïde);
- de vertegenwoordiging van Nederland in de internationale gremia:de IAG-commissie 1 (EUREF), IGS, het Galileo-project;
- de inbreng in de NCG op het terrein van geodetische infrastructuur en referentiesystemen.

Van belang is dat al de drie in de Subcommissie vertegenwoordigde instanties een operationele taak hebben. De TU Delft is betrokken bij het IGS (International GNSS Service) en EPN (EUREF Permanent Network), het Kadaster verzorgt het beheer van de RD en RWS AGI verzorgt het beheer van het NAP en de geoïde.

De verdeling van het beheer en de exploitatie over twee overheidsinstanties vindt zijn oorsprong in de vroegere scheiding van de referentiesystemen voor planimetrie (de RD, bij het Kadaster) en hoogte (het NAP, bij de Rijkswaterstaat). Wegens de integratie van de referentiesystemen tot een 3D-systeem c.q. de opkomst van GPS, sinds ongeveer 1990, is de vanouds bestaande wenselijkheid van afstemming overgegaan in een noodzaak tot gestructureerde samenwerking tussen de beheerders (i.c. het beheer van ETRS89 en de gezamenlijke GPS infrastructuur).

Activiteiten en producten

De Subcommissie c.q. haar leden behartigen dit door:
 

- lidmaatschappen van internationale gremia;
- het uitbrengen van publicaties;
- de vaststelling van transformatieparameters tussen de internationale en de Nederlandse realisaties;
- de certificering van commerciële GPS-netwerken/stations;
- het volgen en in kaart brengen van relevante wetenschappelijke en organisatorische ontwikkelingen;
- het adviseren over en stimuleren/initiëren van wetenschappelijk onderzoek en het zoeken van financiering;
- het (mede) organiseren van seminars.

Doelgroepen

Doelgroepen zijn: alle overheids- en commerciële landmeetkundige bedrijven; softwareproducenten in de geodesie en geoinformatica; wetenschappelijke gebruikers; kennisinstituten.

De samenstelling van de Subcommissie

De subcommissie is als volgt samengesteld:
 

- voorzitter: een lid van de NCG;
- secretaris: een lid van de subcommissie;
- vertegenwoordigers van het Kadaster;
- vertegenwoordigers van de Directie Geo-informatie van RWS AGI;
- vertegenwoordigers van de secties MGP en FMR van de faculteit L&R van TU Delft;
- ambtelijk secretaris: de secretaris van de NCG.

De verhouding tot andere partijen in dit veld
 

1. De GIN-werkgroep Verkenning Plaatsbepaling en Navigatie. Dit is een gebruikersgroep, vooral gericht op ervaringsuitwisseling en belangen met betrekking tot toepassing.
2. Het RDNAP-overleg. Dit overleg behartigt de operationele samenwerking tussen het Kadaster en Rijkswaterstaat.
3. De andere subcommissies van de NCG, in het bijzonder Mariene Geodesie en Bodembeweging en Zeespiegelvariatie.
4. Commerciële GPS-providers. Deze zijn gebruikers van de primaire referentie die door de Subcommissie wordt geleverd; hun referentiestations worden gecertificeerd door de beheersorganisatie AGRS.NL.

11-8-2005


 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com