logo NCGeo

dinsdag, 05 november 2013 15:44

Jaarverslag 2011 Subcommissie Mariene Geodesie


Procedureel

In 2011 is de Subcommissie Mariene Geodesie op 24 maart en op 6 oktober bijeengekomen, respectievelijk op de TU Delft en bij Deltares in Utrecht. De Subcommissie heeft het Werkplan 2011 in de voorjaarsbijeenkomst vastgesteld.

In de voorjaarsbijeenkomst heeft de Subcommissie dr.ir. N.A. Kinneging, werkzaam bij de Rijkswaterstaat Waterdienst, verwelkomd als nieuw lid. In september heeft kapitein-ter-zee F.P.J. de Haan (Dienst der Hydrografie, Koninklijke Marine) zijn rollen als voorzitter en lid van de Subcommissie overgedragen aan kapitein-ter-zee N.P. Kortenoeven, tegelijkertijd met de functieoverdracht als Chef der Hydrografie.

De Subcommissie wil de informatie-uitwisseling met de Fédération Internationale des Géomètres (FIG) verbeteren door kapitein-luitenant ter zee buiten dienst J.C.P. Appelman voor te dragen bij Geo-Informatie Nederland (GIN) als Nederlandse vertegenwoordiger in Commission 4 Hydrography van de FIG. Indien het GIN deze voordracht overneemt, zal kltz. b.d. Appelman worden verzocht zitting te nemen in de Subcommissie.


Samenwerking binnen de NCG

De samenwerking met leden uit de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen in een werkgroep over de toekomst van de geodetische infrastructuur heeft geleid tot het eindrapport Het versterken van de publieke samenwerking als basis voor de borging van de nationale geodetische infrastructuur. Dit rapport is besproken door de Directeur Strategie & Beleid van het Kadaster, de Directeur Data van Rijkswaterstaat en de Chef der Hydrografie van de Koninklijke Marine. Op hun aanbeveling gaat in 2012 een vervolgwerkgroep van start met het schrijven van een meerjarenplan.

Het door de NCG uitgegeven rapport Nederland 2020 - Virtuele Delta: agenda en aanpak kennis, innovatie en educatie - GIDEON Strategie 7 (2010) opgesteld door mw. ir. J. Meerkerk (Jacqueline Meerkerk Management) is bediscussieerd met mr.ir. P.M. Laarakker (Kadaster) als vertegenwoordiger van de NCG. De Subcommissie heeft een bijdrage geleverd aan de IIPGeo/NCG kennis- en onzerzoeksagenda die uit het rapport voortvloeit. Deze bijdrage is gebaseerd op de eigen onderzoeksagenda, in combinatie met de beschrijvingen van de zeven 'Topsectoren': de sectoren waarin het Rijk de grootste innovatiekansen ziet.

Leden van de Subcommissie hebben namens hun werkgever steun gegeven aan de NWO-aanvraag voor een grootschalige onderzoeksfaciliteit Maps4Science, waarin geografische data ontsloten worden voor onderzoeksdoeleinden. Dit project wordt mede door de NCG gesteund.


Onderzoek

De Subcommissie ondersteunt twee onderzoeksprojecten: 'Improved capabilities to predict dredging operations by high precision riverbed mapping in heavy shipping traffic regions' van mw. dr.ir. M. Snellen (TU Delft) en 'Simultaneous improvement of the mean sea level and marine geoid using a combination of hydrodynamic models, hydrographic data, marine gravity data and satellite altimetry data' van ir. D.C. Slobbe (TU Delft), mede ondersteund door Deltares. Beide projecten worden uitgevoerd door de TU Delft. In het kader van het eerste project heeft promovenda mw. Dipl.-Ing. K. Siemes (TU Delft) een presentatie verzorgd op de najaarsbijeenkomst. De voortgang van het tweede project wordt besproken aan de hand van de contacten tussen de onderzoekers en de Dienst der Hydrografie. De presentatie tijdens de voorjaarsbijeenkomst is verzorgd door dr.ir. P.C. Roos (Universiteit Twente) over een geïdealiseerd model van getijdynamiek in de Noordzee. Dit project wordt gesteund door de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW) en vindt met name toepassing bij Rijkswaterstaat Noordzee om de impact van grootschalige zandwinning in de Noordzee te onderzoeken.

Het onderzoeksproject 'Validatie van het opnemingsbeleidsplan van de Dienst der Hydrografie' (ValHYD) van Deltares, het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) en de Universiteit Twente naar verbetering van heropnemingsfrequenties van de bathymetrische opnemingen op de Noordzee is succesvol afgesloten met een minisymposium in Amsterdam, in aanwezigheid van leden van de Subcommissie. Een soortgelijk project wordt nu uitgevoerd voor Rijkswaterstaat.


Onderwijs

Alle onderwijsinstellingen hebben te maken met forse bezuinigingen en reorganisaties. De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is succesvol geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), zodat het zijn studenten nu academische Bachelortitels mag uitreiken.


Overheid

De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie, gecoördineerd via het Nederlands Hydrografisch Instituut (NHI), richt zich op bijvoorbeeld het Premo-project waarin getijvoorspellingen uit stromingsmodellen worden gebruikt voor interpolatie van waterstanden tussen getijstations. Het nieuwe Premo is in 2011 nog niet gereed gekomen voor implementatie en loopt door in 2012. Andere voorbeelden van gezamenlijke aandachtsgebieden zijn het vaststellen van optimale herhalingsfrequenties voor bathymetrische opnemingen en de geodetische infrastructuur; beide hierboven al genoemd.


Ontwikkelingen

De enquête onder zeevarenden van de Data Quality Working Group van de International Hydrographic Organisation, die probeert om de visualisatie van onzekerheid in nautische producten beter te regelen, heeft een groot aantal reacties opgeleverd. Het werk van deze werkgroep gaat nog door in 2012. De groep werkt op dit moment aan een nieuwe datakwaliteitsindicator voor gebruik in digitale zeekaarten op basis van de uitkomsten van de enquête.

De samenwerking met de Hydrographic Society Benelux (HSB) leidde in 2011 tot het plaatsnemen van leden van de Subcommissie in de organisatie van Hydro12, een conferentie die in november 2012 in Rotterdam plaats zal vinden. De NCG ondersteunt deze conferentie verder door na de conferentie een bundel met artikelen te verzorgen in de Groene reeks van de NCG op basis van de presentaties, de daaruit volgende discussies en de conferentiepapers.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com