logo NCGeo

dinsdag, 05 november 2013 15:44

Jaarverslag 2010 Subcommissie Mariene Geodesie

Afbeelding uit de presentatie van mw. dipl.-ing K. Siemes (TU Delft) over sedimentclassificatie met akoestische remote-sensing-technieken.

In 2010 is de Subcommissie Mariene Geodesie op 11 maart en op 7 oktober bijeengekomen. De Subcommissie heeft het werkplan 2010 in de voorjaarsbijeenkomst vastgesteld.


Samenwerking binnen de NCG

In het verslagjaar zijn de uitgeschreven presentaties van de studiedag 'Management of massive point cloud data: wet and dry', in 2009 georganiseerd met de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens, gepubliceerd in Management of massive point cloud data: wet and dry (Editors: P.J.M. van Oosterom, M.G. Vosselman, Th.A.G.P. van Dijk, M. Uitentuis) in de Groene reeks van de NCG. Ook is er intensief samengewerkt met leden van de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen om de visie van de Nederlandse overheid over de toekomst van de geodetisch infrastructuur, verwoordt in 2009, verder uit te werken. Dit werk loopt door in 2011.


Onderzoek

De Subcommissie ondersteunt twee onderzoeksprojecten: 'Improved capabilities to predict dredging operations by high precision riverbed mapping in heavy shipping traffic regions' van mw. dr.ir. M. Snellen (TU Delft) en 'Simultaneous improvement of the mean sea level and marine geoid using a combination of hydrodynamic models, hydrographic data, marine gravity data and satellite altimetry data' van ir. D.C. Slobbe (TU Delft). In het kader van het eerste project heeft mw. M. Snellen een presentatie voor de Subcommissie verzorgd. De voortgang op het tweede project wordt besproken aan de hand van de contacten tussen de onderzoekers en de Dienst der Hydrografie.

Op 11 maart heeft mw. dipl.-ing K. Siemes, promovenda bij de Acoustic Remote Sensing Group van de TU Delft, een presentatie verzorgd op het gebied van sedimentclassificatie met akoestische remote-sensing-technieken. Zij toonde resultaten van sedimentclassificatie op basis van multibeam- en singlebeam-data. Tevens liet zij resultaten zien van een studie naar de mogelijkheden van geo-akoestische inversie voor sedimentclassificatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van ontvangersystemen bestaande uit vier hydrofoons.

De heer R. Kuilman (Dienst der Hydrografie) verzorgde de presentatie tijdens de najaarsbijeenkomst over de vernieuwing van Premo. Premo is een computerprogramma dat de waterstand op het Nederlands continentaal plat uitrekent op basis van een geavanceerde interpolatiemethode, waarbij zowel permanente getijstations als de nieuwste stromingsmodellen worden toegepast. Zodoende komen real time waterstanden beschikbaar met een precisie van een decimeter. Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie trekken samen op als opdrachtgevers in dit project, dat wordt uitgevoerd door Deltares.

Het onderzoek van ir. D.C. Slobbe heeft aansluiting gevonden bij het Europese project Bringing Land And Sea Together (BLAST), dat onder andere bestaat uit een bundeling van initiatieven voor de realisatie van consistente Noordzeewijde verticale referenties. Het North Sea Hydrographic Committee (NSHC), waarin de Dienst der Hydrografie Nederland vertegenwoordigt, ziet zichzelf als belangrijke afnemer van dit werk. De Dienst der Hydrografie neemt hierin het voortouw, wat geleid heeft tot een presentatie op de conferentie Hydro2010 in Rostock-Warnemünde in Duitsland. De resultaten die de Tidal Working Group van de NSHC tot nu toe zelf bereikt heeft, worden daarin gecombineerd met een introductie op het werk van Slobbe.

Prof.dr.ir. P.J. Oonincx heeft op 9 februari zijn inaugurele rede aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) getiteld 'Veilig navigeren in een veranderende wereld' uitgesproken. Zijn vakgroep heeft dit jaar de Netherlands Annual Review of Military Studies (NL ARMS) verzorgd, met als titel 'Advances in Military Navigation Technology'. De FMW is bezig het onderzoek beter te bundelen, als gevolg van een aanbeveling van een visitatiecommissie. Een van de speerpunten van het onderzoek is alternatieven aan te geven voor de kwetsbaarheid van het GNSS (Global Navigation Satellite System); in dit kader bouwt de onderzoeksgroep een op softwaregebaseerde eLoran-ontvanger.

De afdeling Waterbeheer van de Universiteit Twente (UT) onderzoekt de fysica van zeebodemdynamiek, in het bijzonder het gedrag van zandgolven, en in relatie tot grootschalige ingrepen en veranderingen. In 2010 is binnen het NWO VENI-project van dr.ir. P.C. Roos (UT) een studie gedaan naar de gevolgen van zeer grootschalige zandwinning voor de Nederlandse kust op het Noordzee-getij, alsmede naar de resonantie-eigenschappen van de zuidelijke Noordzee. Andere relevante studies gaan over de invloed van zeeleven en windgolven op de zandgolfdynamiek.


Onderwijs

De opleiding Ocean Technology van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) adviseert de Stichting Arbeidsmarkt Geo (SAG) over een minor Nautische Kartografie op BSc-niveau; een project waar ook de andere organisaties in de mariene geodesie profijt van zullen hebben. Aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie is een nieuwe ECDIS-simulator (Electronic Chart Display and Information System) beschikbaar gekomen en zijn aanhoudend hoge aantallen nieuwe studenten te melden. Het civieltechnische onderwijs aan de Universiteit Twente sluit aan op het eerdergenoemde onderzoek: afstudeerders van de Water Track van de masteropleiding Civil Engineering & Management zijn betrokken bij de genoemde onderzoeksprojecten.


Overheid

Het samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie, het Nederlands Hydrografisch Instituut (NHI), functioneert weer als vanouds. Naast het Premo-project werken beide organisaties ook samen bij het begeleiden van Deltares-projecten die een efficiënt meetbeleid op het water proberen te bereiken. Het opnemingsbeleidsplan van de Dienst der Hydrografie wordt beoordeeld aan de hand van zeebodemdynamiek, scheepvaartintensiteit en het risico op onontdekte objecten. Rijkswaterstaat streeft naar het structureren van de opnemingsinspanningen voor alle verschillende verantwoordelijkheden. In deze projecten wordt ook gebruik gemaakt van de kennis van de Universiteit Twente en het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN).


Bedrijfsleven

Deltares probeert data-inwinning op het water verder efficiënter te maken door zoveel mogelijk automatisch in te winnen en door mogelijkheden te onderzoeken om zo veel mogelijk metingen te combineren. Dit laatste project heet 'One sweep survey'.


Ontwikkelingen

De IHO Data Quality Working Group (International Hydrographic Organization), die probeert om de visualisatie van onzekerheid in nautische producten beter te regelen, werkt aan een enquête onder zeevarenden over de perceptie van de kwaliteit van de gepresenteerde data. De Dienst der Hydrografie verzorgt de Nederlandse inbreng en heeft daarin goede adviezen ontvangen van de Universiteit Utrecht en het ITC (International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation). Dit geeft goede hoop op een productieve samenwerking tussen de Subcommissie en de mogelijke nieuwe Subcommissie Geovisualisatie.

De NCG heeft kennis genomen van het antwoordrapport van het Kadaster, Rijkswaterstaat, de Dienst der Hydrografie en de TU Delft over de stand van de geodetische infrastructuur in Nederland. Een nieuwe werkgroep van deze organisaties is op verzoek van de NCG vervolgens aan de slag gegaan om de ideeën verder uit te werken. In de werkgroep schuift ook de NCG zelf aan. In de werkgroep werken leden van de Subcommissie nauw samen met leden van de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen.

Ook is er nauwe samenwerking met de Hydrographic Society Benelux (HSB), voornamelijk via het MIWB. Het gaat dan om het adviseren van de Stichting Arbeidsmarkt Geo en om het ondersteunen van de lezingen van de HSB. Een bijzonder geslaagde lezingenmiddag was 'Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI): meervoudig gebruik van tegen hoge kosten verzamelde gegevens' op 29 oktober bij de Dienst der Hydrografie.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com