logo NCGeo

Jaarverslag 2008 Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur

Visualisatie van het historische landschap op basis van historisch kaarten.


Totstandkoming van de Subcommissie

De Subcommissie is in 2008 van start gegaan. In het voorgaande jaar is de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens opgericht en is afgesproken dat de Subcommissie Geo-Informatie Modellen wordt omgezet in de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur. Aspecten van datamodellering zijn bij het aandachtsgebied van de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens ondergebracht. Om haar werkveld te bepalen is de nieuwe Subcommissie begonnen met het definiëren van haar missie en taken. Daarop volgend is ook de samenstelling van de Subcommissie in beschouwing genomen. De missie van de Subcommissie is het bijdragen aan de lange termijn ontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur. De thema's van de Subcommissie sluiten daarop aan:

 • De definitie en de beschrijving van de geo-informatie infrastructuur.
 • De monitoring van het gebruik en de ontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur.
 • Het scannen van technologische en wetenschappelijke trends en het inschatten van de waarde hiervan voor de geo-informatie infrastructuur.
 • Het uitvoeren en initiëren van onderzoek op het gebied van de geo-informatie infrastructuur (onder andere naar technologie, standaarden, ontsluiting, beleid, organisatie, marktvraag, kwaliteit (services en informatie) en gebruik).
 • Informatie van inhoudelijke ontwikkelingen voor de geo-informatie infrastructuur (o.a. semantiek).
 • Vraaggestuurde geo-informatie infrastructuur en ontwikkeling.
 • Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur.
 • Gebruikers van de geo-informatie infrastructuur. 9. Het aflopen van het innovatieprogramma Ruimte voor Geo-Informatie.

Ontwikkelingen in het werkveld

Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, organisatie, standaardisatie en andere ontwikkelingen ten behoeve van betere gebruiksmogelijkheden van geo-informatie zetten zich ook in 2008 voort. Het meest van betekenis voor het verdere gebruik en de ontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur in Nederland waren in dit opzicht:

 • Het aanbieden aan de Tweede Kamer van de visie van het ministerie van VROM op de basisvoorziening voor de geo-informatie infrastructuur in de vorm van GIDEON (Geografische Informatie en Dienstverlening ten behoeve van de E-Overheid in Nederland).
 • Het tekenen van de 'Memorandum of Understanding' tussen Geonovum en GeoBusiness Nederland.
 • De start in GeoBusiness Nederland van de Commissies Geo Informatie Infrastructuur, Markt en Overheid, Onderwijs en Arbeidsmarkt, en Innovatie.
 • De start van de Stichting Arbeidsmarkt Geo.
 • Het Toegangspoort geo-services van Geonovum opende zijn site om daarmee toegang te geven tot de metadata van digitale kaarten van partijen die hun kaarten langs deze weg benaderbaar willen maken.
 • De Nederlandse INSPIRE-wet (Infrastructure for Spatial Information in Europe) is aan de Tweede Kamer aangeboden. Prof.mr. J.W.J. Besemer (TU Delft) en prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom (TU Delft) schreven voor de NCG een notitie over INSPIRE.
 • Begin september 2008 hebben de directeuren van het samenwerkingsinitiatief PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) ingestemd met de opdrachtverlening voor de kwartiermakersfase. De voorbereidingsfase, resulterend in een projectvoorstel inclusief business case, is hiermee afgerond. Het plan voor PDOK is vervolgens ingediend bij het Programma Vernieuwing Rijksdienst.
 • Het van start gaan van de Thematische Werkgroepen voor de Annex 1 Thema's van de INSPIRE-richtlijn.

Een drietal vergaderingen van de Subcommissie

De Subcommissie vergaderde driemaal in het verslagjaar. Veel aandacht is besteed aan de formulering van de missie, de taken en de samenstelling van de Subcommissie met als centraal aandachtsgebied de geo-informatie infrastructuur. Ook zijn inhoudelijke thema's binnen het missiegebied van de Subcommissie besproken:

 • GIDEON; hierop werd commentaar geleverd;
 • het vervolg van Ruimte voor Geo-Informatie;
 • het beleidsplan van de NCG waarin veel aandacht besteedt is aan geo-informatie.

Naast de voortgaande zaken van de Subcommissie is ook aandacht besteed aan de activiteiten van de gastheer van vergaderlocaties of aan andere specifieke onderwerpen. Zo is aan de hand van presentaties van de leden aan de orde gekomen:

 • 'Onderzoek van Informatica en Informatiekunde' aan de Universiteit Utrecht;
 • 'Kadasterbeelden in Kaart' bij het Kadaster.

Uitvoering onderzoek

Gerelateerd aan het missiegebied van de Subcommissie is dr.ir F. Penninga gepromoveerd op zijn proefschrift 3D Topography. A Simplicial Complex-based Solution in a Spatial DBMS. Het proefschrift is uitgegeven bij de NCG.

Een tweetal ontwikkelingen verdienen een iets uitgebreidere behandeling.


Het programma Ruimte voor Geo-Informatie

De projecten in dit programma zijn in het verslagjaar afgerond. Vaak zijn daarvoor slotbijeenkomsten georganiseerd. Wat betreft projecten op het gebied van geo-informatie infrastructuren gaven de projecten 'Geoloketten' (RGI-006) en 'Geo-Informatie Management voor Civieltechnische Infrastructurele Werken' (RGI-029) een slotpresentatie op de door deze projecten georganiseerde slotconferentie 'De Trein rijdt!'. In het verlengde van het project 'Sensors als databronnen aan de geo-informatie infrastructuur' is het internationaal seminar 'Sensing a changing World' georganiseerd.


Uitvoering GIDEON

De eerste voortgangsrapportage GIDEON (Geografische Informatie en Dienstverlening ten behoeve van de E-Overheid in Nederland) is in december 2008 gepubliceerd. De voorbereidingen van de implementatiestrategie 'aanbodoptimalisatie', in dit geval op rijksniveau, met Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) door Geonovum, de ministeries van LNV, V&W en VROM en het Kadaster zijn gestart. Begin september 2008 hebben de directeuren van het samenwerkingsinitiatief PDOK ingestemd met de opdrachtverlening voor de kwartiermakersfase. De voorbereidingsfase, resulterend in een projectvoorstel inclusief business case, is hiermee afgerond. Het plan voor PDOK is vervolgens ingediend bij het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Ook de andere implementatiestrategieën van GIDEON bieden materiaal dat voor de Subcommissie van belang is; bijvoorbeeld de basisregistraties. De voortgang in de basisregistraties had als brandpunt de ontwikkeling van de landelijke voorziening voor de ontsluiting van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen door het Kadaster. Daarnaast is ook het wetgevingstraject voor de totstandkoming van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van start gegaan.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com