logo NCGeo

De Hollandse CirkelWanschaff theodoliet (ca. 1900)
Dou en de Hollandse Cirkel

Jaarverslag 1998

De Taakgroep Toekomst van de Geschiedenis der Geodesie is op 31 januari 1997 ingesteld om de mogelijkheden van een meer beroepsmatige benadering van de geodetische geschiedkunde te onderzoeken. In 1979 ging de toenmalige Rijkscommissie voor Geodesie over tot de instelling van de Werkgroep Geschiedenis der Geodesie. Omdat de structuur van de NCG thans geen werkgroepen meer kent en de geschiedenis der geodesie als onderwerp niet past in haar fundamenteel wetenschappelijke programma, nam de NCG in 1996 het besluit om de belangen van deze geschiedkundige discipline op andere wijze te doen behartigen.

De Taakgroep kreeg in het bijzonder de opdracht te verkennen hoe ter bevordering van de geodetische geschiedkunde, als discipline van de wetenschaps- en techniekgeschiedenis, een stichting zou kunnen worden gevormd met geodetische overheids en particuliere instellingen, het geodetisch onderwijs en eventueel anderen als deelnemers. Deze gedachte sluit aan bij eerder in de Werkgroep gerijpte ideeën om het draagvlak voor bedoelde discipline te verbreden.

Op 20 oktober 1997 heeft de Taakgroep het van haar gevraagde in een rapport aan de NCG aangeboden. De Taakgroep heeft als uitvloeisel van haar taak de uitkomsten van globale inventarisaties van het voorhanden ‘geodetisch erfgoed’ gebundeld, die binnen de vertegenwoordigde instellingen zijn uitgevoerd.

Het rapport besteedt aandacht aan het doel dat met de oprichting van een stichting voor ogen zou moeten staan. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de stichting - mede door promoverende activiteiten - nut zou moeten afwerpen voor de hedendaagse en toekomstige beoefening van de geodesie in Nederland. In het programma van de stichting zullen de zorg voor het Nederlandse ‘geodetisch erfgoed’ en de geodetische geschiedschrijving toonaangevend zijn. Om met de uitvoering van een voorgesteld programma doeltreffend een begin te maken, zal gedurende een voorbereidende fase van drie jaar een ‘coördinator’ (0,5 fte) moeten worden aangesteld, die de beschikking krijgt over kantoorruimte met voorzieningen. Na afloop van de voorbereidende fase zal over de voortgang van de stichting moeten worden beslist. De kosten gedurende de voorbereidende fase worden geraamd op, rond, kªl 100/jaar. Bij de oprichting van de stichting zal ook moeten worden gedacht aan de wenselijkheid van een eventuele adviesraad, de relatie met de thans buiten het verband van de NCG opererende Werkgroep Geschiedenis der Geodesie, een te vormen 'vriendenkring' rond de stichting en voor programmaonderdelen in te stellen 'werkgemeenschappen'. In een draaiboek geeft het rapport de stappen aan die op de weg naar de stichting vanaf december 1997 eventueel zijn te zetten.

De bevindingen van de Taakgroep zijn door het Dagelijks Bestuur van de NCG overgenomen en op 4 december 1997 aan de Commissie voorgelegd. Wetend dat de geraamde middelen inmiddels door de beoogde partijen gezamenlijk waren toegezegd, ondersteunde de Commissie het initiatief om tot oprichting van de stichting over te gaan. Besloten werd dat de NCG daarbij het initiatief zou houden. De Taakgroep nam, desgevraagd, gaarne op zich het proces tot de oprichting van de stichting – in het voorjaar van 1998 – met adviezen en daadwerkelijk te begeleiden.


Samenstelling

De Taakgroep heeft gefunctioneerd van 31 januari 1997 tot 16 juni 1998 en was als volgt samengesteld:

Voorzitter: prof. dr.ir. L. Aardoom (bestuurslid van de NCG en voorzitter van de Werkgroep Geschiedenis der Geodesie)

Leden:

ing. W.A. van Beusekom (Meetkundige Dienst, Rijkswaterstaat)
de heer C. Don (namens de Dienst der Hydrografie)
de heer J. van Eck (adviserend lid)
ing. W. Eimers (Inpark B.V.)
mw. ir. I.A. Elema (Dienst der Hydrografie)
de heer W.G. vanGent (namens de Dienst der Hydrografie)
prof.ir. R. Groot (ITC)
ir. A.A.Ph.J.M. van Lamsweerde (Subfaculteit Geodesie, TU Delft)
ir. J. van der Linde (Topografische Dienst)
ir. P. van der Molen (Kadaster en voorzitter Stichting Geodesia)
drs. L.C. Palm (lid Werkgroep Geschiedenis der Geodesie)
ir. S.W.P. Pulles (Dienst der Hydrografie, tot zijn vertrek vandaar per 1 oktober 1997).

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com