Print deze pagina

Missie & taken

Het satellietsysteem Galileo, J. Huart (ESA)Antenne AGRS.NL in WesterborkPeilmerk van het NAPGPS-kernnetNet 5e Nauwkeurigheidswaterpassing

Missie

De commissie vormt het centrum van beleidscoördinatie en besluitvormingsvoorbereiding ten aanzien van de geodetische (basis)infrastructuur van Nederland, in internationaal verband en op wetenschappelijke basis. Onder Nederland wordt hier ook begrepen het Nederlandse deel van het continentaal plat. De geodetische infrastructuur bestaat uit de Nederlandse realisatie van de globale (wereld) en Europese geodetische referentiesystemen en dient als referentie voor alle praktische en commerciële toepassingen en voor wetenschappelijk gebruik.

Functie en overheidstaak

In tegenstelling tot de buurlanden kent Nederland geen overheidsinstituut voor deze functie, zoals Duitsland het BKG, België het INGB, Frankrijk het IGNdF en Groot-Brittannië de Ordnance Survey. In Nederland wordt samengewerkt tussen drie partijen, namelijk de TU Delft (geodetische secties van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaartechniek) en afdelingen van het Kadaster en van Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT (hierna te noemen: RWS AGI). De commissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen van het NCG dient hiervoor als platform. Door de inbedding in het NCG wordt gezorgd voor afstemming met andere geodetische domeinen, zoals de monitoring van bodembeweging en zeespiegelvariatie en de geodetische referentie op de Noordzee.

De geodetische basisinfrastructuur

 • het AGRS, als primaire realisatie van ETRS89 in Nederland;
 • de traditionele referentiestelsels RD en NAP. Wat betreft RD gaat het hier om de eerste verdichting, d.w.z. het GPS-kernnet en gecertificeerde referentiestations; wat betreft NAP om de ondergrondse merken en de 2e-orde waterpasnetwerken (waarin ook de GPS-kernnetpunten zijn opgenomen).
 • de driedimensionale referentiesystemen ETRS89 en ITRS;
 • de geoïde van Nederland en omgeving;
 • het zwaartekrachtnetwerk;
 • de aansluiting van Nederland aan het IGS (door station IGS Westerbork) en aan het EPN (European Permanent Network).

Het werkveld van de commissie

 • De coördinatie van de besluitvorming t.a.v. definiëring van de referentiesystemen en de openbare beschikbaarstelling daarvan door het Kadaster en RWS AGI (ETRS89, RD en NAP en de geoïde);
 • De vertegenwoordiging van Nederland in de internationale gremia: de IAG-commissie 1 (EUREF), IGS, het Galileo-project;
 • De inbreng in het NCG op het terrein van geodetische infrastructuur en referentiesystemen.
 • Inmiddels, 2017, zijn een aantal activiteiten uit het werkveld van de Commissie GIR formeel belegd bij organisaties als RWS CIV, de opvolger van RWS AGI, de TU Delft en het Kadaster.
 • Daarom is besloten de Commissie GIR medio 2017 op te heffen en de resterende activiteiten onder te brengen bij de nieuwe Commissie Geodesie.