Print deze pagina

Missie & Taken

Meetruis bij berekening relatieve bodembeweging, A. HoutenbosBodemdaling door gaswinningFiguur uit de presentatie 'Monitoring of Subsidence' van dr. P.A. Fokker (TNO). Het berekenen van bodemdaling als gevolg van diepe en ondiepe oorzaken.

Missie

De commissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie is een platform van wetenschappers en deskundigen uit de praktijk voor het uitwisselen en communiceren van kennis en het coördineren en initiëren van onderzoek op het gebied van bodembeweging en zeespiegelvariatie in Nederland. De commissie bevordert het vastleggen en verspreiden van relevante kennis op dit gebied en verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen aan het NCG, haar commissies en aan instanties zoals de Technische Commissie Bodembeweging, de Staatstoezicht op de Mijnen en de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning.

De commissie streeft naar het vergroten en beschikbaar zijn van kennis op het gebied van de bodembeweging en zeespiegelvariatie en ondersteunt initiërende, coördinerende en sturende initiatieven voor het verder ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van een nationale strategie bodembeweging en zeespiegelvariatie. Hierbij dient de beschikbare kennis en informatie uit de verschillende technische disciplines beter op elkaar te worden afgestemd, zodat er synthese van de gegevens plaatsvindt.

Werkwijze

De taken van de commissie worden uitgevoerd door overleg tijdens vergaderingen (3 à 4 keer per jaar), het reviewen van artikelen, het organiseren van studiedagen, het samenstellen van publicaties en presentaties, het initiëren van specialistisch onderzoek en het onderhouden van (in-ter)nationale wetenschappelijke contacten. Tijdens studiedagen wordt uitvoerig aandacht besteed aan een specifiek vraagstuk, waarbij ook deskundigen van buiten de commissie worden uitgenodigd.