logo NCGeo

Roadmap to a mutually consistent set of offshore vertical reference frames, D.C. SlobbeMaps4SocietyPog 80, Shizhuo Liu, Satellite radar interferometry: estimation of atmospheric delay

Symposium 'NCG in Beweging', 19 december 2013


De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) gaat per 1-1-2014 door als stichting Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (stichting NCG). In dit kader houdt de NCG op 19 december 2013 's middags haar laatste Commissievergadering en aansluitend de stichting NCG de eerste vergadering van het Centrum. Na de vergaderingen organiseert de NCG een symposium met als titel 'NCG in Beweging'. Houd de donderdagmiddag 19 december 2013 op voorhand vrij in uw agenda! Nadere invulling en locatie van het programma volgt.Ir. S.R. Dijkstra, ambtelijk secretaris NCG.

(1-10-2013)

Publicatie 'Roadmap to a mutually consistent set of offshore vertical reference frames',
D.C. Slobbe >>


In Publications on Geodesy is de publicatie 'Roadmap to a mutually consistent set of offshore vertical reference frames' van D.C. Slobbe verschenen. In deze studie is een nieuw quasi-geoïdemodel geschat dat het gehele Nederlandse deel van de Noordzee en het vaste land omvat. De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
Publications on Geodesy 82, Delft, 2013. 263 pagina's. ISBN: 978 90 6132 344 0. Pdf (45,6 mb). Alleen verkrijgbaar als pdf.

Verdere informatie >>

(6-9-2013)

Kennisdag 'Surfen door het stelsel van basisregistraties', Rotterdam, 1 oktober 2013 >>


Een belangrijk doel van de basisregistraties is enkelvoudig inwinnen en beheren en meervoudig gebruiken. Om hergebruik mogelijk te maken, moeten links tussen basisregistratie makkelijk gelegd kunnen worden zodat gebruikers data uit verschillende bronnen eenvoudig kunnen combineren. Maar hoe werkt de harmonisaties tussen verschillende registraties in de praktijk en wat is er voor nodig om de basisregistraties geïntegreerd te kunnen inzetten? Welke toepassingen surfen alle door het stelsel en wat is er nog nodig om dit beter te faciliteren?

Op 1 oktober 2013 organiseren de Nederlandse Commissie voor Geodesie, Geonovum en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een kennisdag waarop deze vragen centraal staan. Deze kennisdag zal deze problematiek informatiemodel-overstijgend bekijken en is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk gebruik moet of wil maken van data afkomstig uit verschillende registraties.

Wilt u deze kennisdag bijwonen? Meldt u dan nu aan op:

https://www.geonovum.nl/geostandaarden/nen3610/surfen-door-stelsel-van-basisregistraties

(15-7-2013)

Onderzoek RD naar ETRS89


Zou Nederland moeten overstappen van het nationale RD naar het meer internationaal georiënteerde ETRS89?

Geonovum is, als procesbegeleider, samen met het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie (de voor de Nederlandse geodetische infrastructuur op land en zee verantwoordelijke overheidspartijen) een verkenning gestart rond een overstap van het RD-stelsel (Rijksdriehoeksmeting) naar European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89). Nu verschillende basisregistraties in de beginfase zijn, INSPIRE langzamerhand wordt geïmplementeerd en de Omgevingswet op het punt staat om vorm te krijgen, heeft deze vraag urgentie gekregen. Het RD stelsel heeft meer dan honderd jaar uitstekend gefunctioneerd en er zijn veel databases, met name bij decentrale overheden, gebaseerd op het RD. Overstappen heeft veel impact op veel verschillende soorten gebruikers en organisaties. Maar het heeft ook gevolgen als we niet overstappen.

Daarom willen we het werkveld actief betrekken bij deze participatie. Meer informatie en aanmelden:
https://www.geonovum.nl/nieuws/rdetrs89/onderzoek-van-rd-naar-etrs89

(11-7-2013)

NCG Nieuwsbrief 2013 - 2 - juni verschenen >>


Naar de Nieuwsbrief >>

(24-6-2013)

Jaarverslag 2012 van de NCG verschenen >>


In het Jaarverslag 2012 van de NCG zijn de activiteiten beschreven van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en haar subcommissies in 2011.

Naast de beschreven activiteiten van de NCG bevat het Jaarverslag bevat twee artikelen:

A Domain Standard for Land Administration door dr.ir. Christiaan Lemmen, prof.dr.ir. Peter van Oosterom, prof.ir. Paul van der Molen;

Generation of a National Virtual 3D City and Landscape Model for the Netherlands door dr. Sander Oude Elberink, dr. Jantien Stoter, dr. Hugo Ledoux, ir. Tom Commandeur.

Het Jaarverslag en de artikelen zijn apart te downloaden >>

(19-6-2013)

Geospatial World Policy Award voor 3D Pilot NL


Tijdens het Geospatial World Forum van 13-16 mei in Rotterdam is de 3D Pilot NL wederom internationaal in de prijzen gevallen. Ontving de 3D Pilot NL eind 2011 een OGC award, dit jaar is de 3D Pilot opnieuw geëerd; nu met een Geospatial World Policy Award in de categorie 3D standaarden.

De 3D Pilot NL is een initiatief van de NCG, Geonovum, het Kadaster en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In 2012 is de pilot fase afgesloten met het publiceren van verschillende implementatie instrumenten voor 3D. De pilot is inmiddels overgegaan in een Special Interest Group en werkt in die vorm verder aan de ontwikkeling van 3D standaarden en hun toepassing.
Verdere indormatie over 3D SIG >>

(10-6-2013)

Opvolging (vice-)voorzitterschap en nieuwe leden NCG


De vergadering van de Nederlandse Commissie voor Geodesie heeft op 5 juni 2013 prof.dr.ir. Arnold Bregt (Wageningen Universiteit) en prof.dr.ir. George Vosselman (U Twente - ITC) gekozen tot respectievelijk toekomstig voorzitter en vice-voorzitter van de NCG. Per 1 januari 2014 volgen zij de huidige voorzitter prof.dr.ir. Martien Molenaar (U Twente - ITC) en vice-voorzitter prof.mr. Jaap Besemer (TU Delft) op.

Tijdens dezelfde vergadering zijn tot lid van de Commissie benoemd:
- Prof.dr. Marc van Kreveld (Universiteit Utrecht);
- Theo Thewessen (namens GeoBusiness Nederland);
- Dr.ir. Bastiaan van Loenen (TU Delft) per 1-1-2014, tevens voorzitter van de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur;
- Prof.dr. Jaap Zevenbergen (U Twente - ITC) per 1-1-2014.

(10-6-2013)

NCG gaat door als Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG)


Per 1 januari 2014 zet de NCG haar werk voort onder de naam Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG). Dit heeft van de Nederlandse Commissie voor Geodesie in haar de vergadering op 5 juni jl. besloten. In de NCG wordt overlegd tussen wetenschap en praktijk over kennisoverdracht, kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van geodesie en geo-informatica. Op dit gebied brengt de NCG adviezen uit, mede voor het geo-informatiebeleid van de overheid en verricht zij o.a. strategische verkenningen en scenariostudies voor de ontwikkeling van het vakgebied en het initiëren van onderzoek.

Aanleiding voor deze stap is het besluit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat de NCG per 1 januari 2014 geen deel meer uitmaakt van haar organisatie. Om het werk van de NCG zelfstandig te kunnen voortzetten wordt de Stichting Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (Stichting NCG) opgericht.

In de NCG werken ca. 80 wetenschappers en vertegenwoordigers uit de praktijk samen. In de NCG zijn organisaties vertegenwoordigd als de TU Delft, UT Twente, Universiteit Wageningen, Universiteit Utrecht, Rijkswaterstaat, het Kadaster, KNMI, de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine, TNO, NSO, GeoBusiness Nederland en Geonovum.

(6-6-2013)

Archief NCG 1879 - 1989 naar het Nationaal Archief


Het archief van de NCG van 1879 tot 1990 is op 13 mei jl. opgehaald door de afdeling Doc-Direkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het archief wordt de komende tijd gereed gemaakt voor onderbrenging bij het Nationaal Archief. Het archief beslaat de periode van de voorgangers van de NCG: Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing (1879 - 1936) en Rijkscommissie voor Geodesie (1937 - 1989). Het archief bevat onder andere correspondentie vanaf 1878, verslagen van meetcampagnes (o.a. driehoeksmetingen vanaf 1868, nauwkeurigheidswaterpassingen vanaf 1875), archieven van en over personen (o.a. luitenant-generaal baron C.R.T. Kraijenhoff (1758 - 1840), prof. F.J. Stamkart (1805-1882), prof. F. Kaiser (1808-1872), prof.dr. Ch.M. Schols (18??–1897), prof.dr. H.G. van de Sande Bakhuyzen (1838-1923)) en beeldmateriaal (o.a. foto's Basismeting Bonn (1892), film Basismeting Stroe 1913, film Basismeting Afsluitdijk 1965).
Het archief van 1990 tot heden wordt overgebracht naar de KNAW.

(15-5-2013)

Programmavoorstel Maps4Society goedgekeurd door STW!


Het programmavoorstel Maps4Society is goedgekeurd door het Bestuur van STW. Voorwaarde hierbij is dat er afstemming plaatsvindt met aanpalende trajecten zoals ODIN (Open Data Innovatie Network) en de Digitale Delta. Dit betekent dat er 3 M Euro beschikbaar komt voor onderzoek en innovatie voor een 'smart en user oriented geo-information infrastructure'! De transitie van het oude kaart-denken naar een dynamische en geïntegreerde geoinformatieketen vormt de rode draad van het programma. Het onderzoek wordt via een open call uitgezet. Bedrijven kunnen inkind in projectvoorstellen van universiteiten participeren.

De NCG ondersteunt het programma financieel en is lid van de programmacommissie.
Zie ook: www.maps4society.nl.

(29-4-2013)

Nieuw lid Subcommissie Mariene Geodesie


Het Dagelijks Bestuur van de NCG heeft ir. Cornelis Slobbe (TU Delft) per 17-4-13 benoemd tot lid van de Subcommissie Mariene Geodesie van de NCG.

(23-4-2013)

International FIG workshop on the Land Administration Domain Model (LADM2013) >>


Call for Contributions: https://www.isoladm.org

(16-4-2013)

NCG Nieuwsbrief 2013 - 1 - maart verschenen >>


Naar de Nieuwsbrief >>

(7-3-2013)

Programmavoorstel Maps4Society en utilisatiebijeenkomst vrijdag 15 maart a.s.


Tijdens de workshop Verkenning doorstart Maps4Science in september 2012 is de basis gelegd voor het Programmavoorstel Maps4Society dat zal worden ingediend in de Partnershipregeling bij STW. Vanuit STW is aangegeven dat het van belang is om ook de economische impact door utilisatie van het onderzoek goed weer te geven in het voorstel. Om de dialoog over de utilisatie te bevorderen is er in samenwerking met GeoBusiness Nederland op vrijdag 15 maart a.s. van 9.30 - 11 uur een utilisatiebijeenkomst bij GBN in Woerden.
Verdere informatie >>
Programmavoorstel Maps4Society >>

(26-2-2013)

Kick off bijeenkomst 3D Special Interest Group NL, dinsdag 9 april


Op dinsdag 9 april 2013 van 9:30 tot 13:00 uur wordt in het Coda cultureel centrum in Apeldoorn de Kick off bijeenkomst 3D Special Interest Group NL (3D SIG NL) gehouden.

Het doel van 3D SIG NL is om, als voortzetting van de 3D Pilot, samen met het werkveld openstaande 3D issues op te pakken. Tijdens de kick-off worden samen met het werkveld belangrijke 3D issues benoemd en wordt gekeken waar de prioriteiten liggen. Voorbeelden van deze issues zijn verdere implementatie van 3D IMGeo alsook afstemming boven- en ondergrond, 3D in andere domeinen (ruimtelijke ordering) en afstemming BIM/GIS.

Meer informatie over de kick off bijeenkomst en aanmelden via: www.geonovum.nl/content/kick-3d-sig. Wil je tijdens de kick off een 3D issue inbrengen via een presentatie of wil je meer informatie, neem dan contact op met Jantien Stoter.


3D SIG NL wordt mede ondersteund door de NCG.

(18-2-2013)

Nieuwe leden Subcommissies


Het Dagelijks Bestuur van de NCG heeft per 13-2-2013 twee nieuwe Subcommissieleden benoemd:

- Ir. Jean-Paul Henry (GeoBusiness NL - 06-GPS), Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie;
- Dr.ir. Michal Koutek (KNMI), Subcommissie Geovisualisatie.


(14-2-2013)

Publicatie 'Improving radar interferometry for monitoring fault-related surface deformation', Miguel Caro Cuenca >>


In Publications on Geodesy is de publicatie 'Improving radar interferometry for monitoring fault-related surface deformation' van Miguel Caro Cuenca verschenen.
De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
Verdere informatie >>

(14-1-2013)

Publicatie 'Satellite radar interferometry: estimation of atmospheric delay', Shizhuo Liu >>


In Publications on Geodesy is de publicatie 'Satellite radar interferometry: estimation of atmospheric delay' van Shizhuo Liu verschenen.
De publicatie is alleen digitaal uitgegeven en kan gratis gedownload worden.
Verdere informatie >>
(9-1-2013)

Prof.ir. Jan de Munck overleden


Op 19 december 2012 is in Den Haag prof.ir. Jan (J.C.) de Munck overleden. Prof. De Munck was van 22-3-1979 tot 31-12-1996 lid van de Rijkscommissie voor Geodesie en de Nederlandse Commissie voor Geodesie.

(7-1-2013)

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com